Laster ned i PDF Vedtekter It arena

§ 1.0 OM VIRKSOMHETEN

1.1 Navn, organisasjonsform m.m.
Virksomhetens navn er It|arena. Virksomheten er en ideell interesseorganisasjon som styres og arbeider iht. egne vedtekter. It arena er et bransjenettverk i Drammen Næringslivsforening (DNF), som er en regional forening. DNF er forretningsfører og sekretariat.
Virksomhetens høyeste myndighet er årsmøtet.
1.2 Medlemmer
Medlemmene rekrutteres fra virksomheter, organisasjoner og offentlige aktører med interesseområder mot IKT både som ny næring og som verktøy for innovasjon i alle sektorer. Dette kan være IKT-bedrifter, rådgivere, finansaktører, inkubatorer, kommuner, fylkeskommuner, storbrukere av IKT, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, etc.

§ 2.0 FORMÅL OG HENSIKT

It|arena skal organisere medlemmer som naturlig hører hjemme i en regional IKT klynge.
Virksomheten har ikke til formål å gå med overskudd. Eventuelle overskudd skal ikke deles ut til medlemmene men anvendes i samsvar med virksomhetens formål.
Målet for virksomheten er å bidra til:

 • Økt samarbeid mellom medlemmene
 • Vekstmuligheter for medlemmene
 • Nyetableringer
 • Økt samarbeid mellom medlemmene og andre organisasjoner, både lokalt og nasjonalt
 • Sikre klyngeeffekt gjennom aktivt samarbeid med det offentlige og akademia
 • Tilrettelegge for læring og kompetanseheving
 • Økt innovasjon innen IKT sektoren
 • Synliggjøring av næringen

I dette ligger at virksomheten vil oppmuntre og være en pådriver for at medlemmene fokuserer på økte markedsmuligheter og vekst gjennom samarbeid med andre medlemmer i It|arena.
Aktiviteter vil være innenfor informasjonsformidling, bedriftspresentasjoner, konferanser, møtevirksomhet, kompetanseutvikling samt oppvirvling og realisering av forsknings- og utviklingsprosjekter til nytte for medlemmene, regionen og IKT sektoren.
Virksomheten skal ha en støttefunksjon overfor medlemmene i form av:

 • Informasjonsarbeid om nyskapning, innovasjon og eksport
 • Drift av møteplasser
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og andre arrangementer i tråd med det styret vedtar
 • Være en katalysator for prosjektutvikling i og mellom medlemsbedriftene som bidrar til vekst
 • Synliggjøre IKT-sektorens potensial
 • Bidra til å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft til medlemsbedriftene, i form av lærlingeordninger og-/eller trainee-ordninger.

§ 3.0 VIRKSOMHETENS LEDELSE OG SIGNATUR

Virksomhetens styrende organer er årsmøtet og styret.
Årsmøtet har oppgaver som angitt i § 4. Styret har ansvaret for it arenas drift jfr. § 6.
It|arena forpliktes av styrets leder og forretningsfører i felleskap. Styrets leder og forretningsfører har signatur hver for seg. I styreleders fravær trer styrets nestleder inn.

§ 4.0 OM ÅRSMØTET

4.1 Ansvar
Årsmøtet er It|arenas høyeste myndighet og fører tilsyn med styrets arbeid og gjennomfører årsmøtet.
Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Påfølgende års kontingent
 • Innkomne forslag
 • Valg, herunder valg av styre med leder, nestleder og valgkomite

4.2 Årsmøtet
Årsmøtet skal være avholdt innen utgangen av april måned i det etterfølgende år for hvilke årsberetning og regnskap skal godkjennes.
Innkalling til årsmøtet skjer ved styret.
Frist for innkalling til årsmøtet er 14 dager.
Hvert av medlemmene (innbetalt kontingent) har én stemme på årsmøtet med tale og stemmerett. For bedrifter hvor flere ansatte stiller, har bedriften kun en stemme.
Årsmøtet konstituerer seg selv ved å velge ordstyrer, møtereferent og to personer til å undertegne møteprotokoll.
Forsamlingen er beslutningsdyktig.
Styrets leder har ansvaret for å sette møtet og å forestå møtets ledelse inntil ordstyrer er valgt.
Beslutninger fattes ved enkelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.
Signert protokoll sendes medlemsbedriftene.
4.3 Ekstraordinær årsmøtet
Dersom styret eller minimum 25 % av medlemmene krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinær årsmøtet innen 14 dager fra kravet skriftlig er meddelt styrets leder.
Frist for innkalling til ekstraordinær årsmøtet er 10 dager. Grunnlaget for innkallingen skal dokumenteres som en del av innkallingen.

§ 5.0 OM VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Styret innstiller på valgkomité.
Valgkomiteen fremmer forslag til:
Styreleder, nestleder og styremedlemmer
Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 6.0 OM STYRET

6.1 Ansvar, organisering og valg
Styret har ansvaret for funksjonsdyktighet og føre tilsyn med den daglige driften og gjennomføre styremøter.
Styret består av seks til ti (6-10) medlemmer som velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Minimum 2/3 av styremedlemmene skal velges fra medlemsmassen. Styret kan også suppleres med observatører etter vedtak i årsmøtet.
Representantene velges for 2 år av gangen, og ca. halvparten er på valg ved hvert ordinære årsmøte.
Styret har inngått avtale med Drammen Næringslivsforening om utførelse av administrative tjenester, som innkallinger, referater, økonomi/regnskap, etc. Dersom virksomheten har daglig leder, har denne ansvar for daglig drift og ledelse av virksomhetens aktiviteter. Uten daglig leder blir dette ansvar plassert hos styrets leder / sekretariat.
6.2 Godtgjørelse
Styrets representanter mottar normalt ikke honorar.
Styremedlemmenes reiseutgifter for reiser utenfor Drammensregionen dekkes etter statens satser. I de tilfeller der representanter for styret representerer nettverket utenom styremøtene skal godtgjørelse godkjennes av styret.
6.3 Styrets arbeid
Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er gjort tilgjengelige for styremedlemmene senest en uke før møtene.
Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder, i samarbeid med Drammen Næringslivsforening, eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.
Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge årsmøtet.
6.4 Beslutninger
Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets representanter er til stede.
Saker til votering avgjøres ved alminnelig flertall. Styreformann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hvert styremedlem har en stemme.
6.5 Budsjett
Styret vedtar selv budsjett. Styret kan imidlertid ikke vedta et budsjett som krever større inntekter enn inngåtte avtaler og medlemsinntekter tilsier.
6.6 Protokoll
Administrasjonen fører styreprotokoll som sendes medlemmene innen 10 dager etter møtet.

§ 7.0 OM DAGLIG LEDELSE

Styret, eller den de utpeker, forestår daglig ledelse av virksomheten.

§ 8.0 ØKONOMI

8.1 Økonomiske forpliktelser og egenkapital
Styret skal godkjenne alle økonomiske forpliktelser som virksomheten binder seg til.
Virksomhetens egenkapital utgjøres normalt av innestående midler.
8.2 Gjeld og heftelser
Virksomheten kan ikke stifte gjeld (oppta lån).
8.3 Begrensning av ansvar
Drammen Næringslivsforening og medlemmer av It|arena, kan ikke gjøres rettslig eller økonomisk ansvarlig for de råd eller handlinger virksomheten tar og gir.

§ 9.0 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtekter etter forslag som fremmes til styret i så god tid at forslagene kan:

 • Styrebehandles
 • Sendes ut som sak til årsmøtet med normale tidsfrister
 • Vedtektene kan kun endres med kvalifisert (2/3) flertall.

§ 10.0 MEDLEMSKAP

Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Ikke betalt kontingent medfører bortfall av medlemskap. For at medlemskapet skal opphøre må det ha vært gjennomført krav og purring over en periode på 3 mnd. etter forfallsdato.

§ 11.0 OPPLØSNING AV VIRKSOMHETEN

Virksomheten kan oppløses i forbindelse med årsmøtet eller ekstraordinær årsmøtet dersom dette er fremmet som sak og minst 75 % av medlemsmassen stemmer for.
Virksomhetens formue skal ikke tilfalle medlemmene ved oppløsning, men utdeles til en eller flere andre foreninger, stiftelser eller foretak med tilsvarende formål som virksomheten eller annet ideelt formål etter årsmøtets beslutning.